València, 26 de novembre de 2016 – La setmana vinent tenim Ple de Les Corts els dies 30 de novembre i 1 de desembre. Ací pots consultar l’ordre del dia de la sessió, que podràs seguir en directe pel Canal Corts de www.cortsvalencianes.es i també pel Canal GVA de la pàgina web de la Generalitat.

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS

D’acord amb els articles 55.1 i 65.1 de l’RC, es convoca les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària del ple de les Corts, que s’iniciarà el pròxim dia 30 de novembre, a les 10.30 h, al Palau de les Corts, amb l’ordre del dia següent:

1. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, per la funció social de l’habitatge de la Comunitat Valenciana (RE núm. 28.920, BOC 100). Esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE núm. 39.133, BOC 128)

2. Debat de totalitat del Projecte de llei, de la Generalitat, pel qual es crea l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (RE núm. 28.515, BOC 99). Esmenes a a la totalitat presentades pel Grup Parlamentari Popular (RE núm. 39.572, BOC 131) i pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 39.528, BOC 131)

3. Moció subsegüent a la Interpel·lació a la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori sobre la política que pensa dur a terme la conselleria per a donar suport, fomentar i reclamar el desbloqueig de la ZAL i quines mesures pensa adoptar sobre això, en aquest sentit, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 37.639, BOC 124)

4. Moció subsegüent a la Interpel·lació al conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball sobre la política general del Consell per a atallar els alts índexs ja endèmics d’economia submergida en diversos sectors del nostre territori, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 38.410, BOC 125)

5. Preguntes 641 (BOC 131), 570 (BOC 110), 642 (BOC 131), 635 (BOC 126), 585 (BOC 116), 458 (BOC 75), 557 (BOC 110), 638 (BOC 128), 644 (BOC 131), 631 (BOC 124), 471 (BOC 79), 594 (BOC 117), 619 (BOC 121), 652 (BOC 131), 615 (BOC 119)

6. Interpel·lació al conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball sobre el projecte Alcoinnova després de conèixer-se la sentència del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que formula el diputat Fernando Pastor Llorens, del Grup Parlamentari Popular (RE núm. 8.387, BOC 47)

7. Interpel·lació al conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport sobre l’estratègia que té prevista la conselleria amb relació a l’art rupestre, que formula el diputat Alberto García Salvador, del Grup Parlamentari Ciudadanos (RE núm. 32.767, BOC 110)

8. Interpel·lació al conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball sobre la política general del Consell respecte a l’estudi i la regulació de l’impacte de la creixent automatització i robotització tant dels processos productius com de determinades formes de comerç en l’àmbit d’actuació de la Generalitat Valenciana i en el de les seues competències, que formula el diputat José Francisco Almería Serrano, del Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE núm. 28.524, BOC 92)

9. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris

10. Validació o derogació del Decret llei 7/2016, de 4 de novembre de 2016, del Consell, sobre l’acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en l’àmbit sanitari (RE núm. 38.897, DOGV 7.914)

11. Proposta de tramitació pel procediment de lectura única previst en l’article 135 de l’RC, del Projecte de llei, de la Generalitat, pel qual s’aprova la dissolució del Col·legi Professional de Delineants i Dissenyadors Tècnics d’Alacant (BOC 131)

12. Debat de totalitat i votació, si escau, pel procediment de lectura única, del Projecte de llei, de la Generalitat, pel qual s’aprova la dissolució del Col·legi Professional de Delineants i Dissenyadors Tècnics d’Alacant (RE núm. 33.015 , BOC 114)

Palau de les Corts
València, 22 de novembre de 2016

El President
ENRIC MORERA I CATALÀ

Esta noticia también está disponible en: Castellano

DEIXAR UN COMENTARI

Escribe tu comentario
Please enter your name here